Säkerhetspolicy

Trafiksäkerhetsarbetet vid FSVJ syftar till att förebygga olyckor och tillbud.
Trafiksäkerhet är ett av FSVJs kärnvärden och ska vara högst prioriterat i FSVJs
verksamhet.

FSVJs styrelse ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, myndighetsföreskrifter, FSVJs säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser.

Trafiksäkerhetsarbetet ska vara öppet och trovärdigt såväl internt som externt. I FSVJs verksamhet ska alla medarbetare vara  delaktiga och känna ansvar för att trafiksäkerhetsmålen uppfylls.

FSVJs ledning ansvarar för att FSVJs trafiksäkerhetspolicy är känd för alla berörda medarbetare. Denna ska kommuniceras ut i enlighet med rutinerna för delgivning av föreskrifter. Därutöver ska FSVJs ledning också ta tillvara medarbetares och andras idéer och förslag till förbättringar.

FSVJ ska regelbundet övervaka verksamheten för att på ett så tidigt stadium som möjligt identifiera risker genom säkerhetsmöten, avvikelse- tillbudsrapporter, besiktningsprotokoll samt interna revisioner och uppföljning av indikatorer som kan visa på brister i FSVJs säkerhetsstyrningssystem. Övervakningen ska leda till åtgärder för att förbättra säkerhetsstyrningssystemet.