Drogpolicy

 

Syfte

En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. På samma sätt gäller detta även verksamheten i Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg.

Personal/medlemmar som brukar och är påverkade av droger i samband med föreningsaktiviteter försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet såväl för den som är påverkad som för övriga medlemmar och andra som deltager i FSVJs aktiviteter och resor.

FSVJs drogpolicy uttrycker den syn som föreningen har i frågan. Det är viktigt att alla som deltar i FSVJs verksamhet har en gemensam syn på och ett gemensamt förhållningssätt till droger i samband med arbete.

Omfattning

Omfattar all personal/medlemmar som tjänstgör för FSVJ eller på annat sätt deltar i aktiviteter i FSVJs regi.

Arbete och droger hör inte ihop

FSVJ ska vara en drogfri arbetsplats. Det innebär ett absolut förbud för föreningens personal/medlemmar att vara påverkade av eller bruka droger i samband med någon form av tjänstgöring. Med droger avses alkohol, narkotika och/eller andra medel som påverkar centrala nervsystemet.

Restriktivitet ska råda beträffande alkohol i samband med fritid under eller i anslutning till resor i FSVJs regi. Drogbruk utanför arbetsplatsen får inte heller påverka effektiviteten, säkerheten och trivseln i arbetet.

För narkotika gäller inom FSVJ en nolltolerans och narkotiska preparat får inte brukas av aktiva inom FSVJ över huvud taget.

Ledningens ansvar

Varje styrelseledamot i FSVJ samt de funktionärer som utsetts av styrelsen har ansvar för att arbetsmiljön är fri från droger. I ett gott ledarskap ingår engagemang för medlemmarnas situation i arbetet och i rimlig och möjlig utsträckning även utanför arbetsplatsen.

Var uppmärksam

Tidiga tecken på missbruk kan vara:

· Nedgång i prestation.
· Ojämn effektivitet.
· Svårighet att passa tider.
· Svårförklarlig irritation.

Att lägga sig i och att ifrågasätta är att bry sig om!

Tidig rehabilitering

Efter en drogförseelse eller vid misstanke om missbruk ska styrelsen agera så snabbt som möjligt för att få till stånd rehabiliteringsåtgärder. Första steget är att säkerhetsansvarig har ett samtal med medlemmen. Ju tidigare insatser desto större chans till lyckad rehabilitering. Ett objektivt sätt att konstatera missbruk är att låta medlemmen lämna ett utandnings- eller urinprov. Provsvaret kan också ses som ett stöd vid rehabilitering. En person som missbrukar droger klarar inte att ta sig ur sitt missbruk på egen hand – han/hon behöver hjälp! Men kom ihåg att den enskilde drogmissbrukaren har ett eget ansvar för att ändra på sitt missbruk.

Missriktad tolerans stjälper istället för att hjälpa.

Drogpåverkad ska avvisas från arbetsplatsen

Styrelseledamot eller av styrelsen utsedd funktionär är skyldig att avvisa den som är drogpåverkad från arbetsplatsen eller där använder droger. Detsamma gäller om någon är så ”bakfull” att han/hon inte kan sköta sitt arbete.

Avskilj medlemmen från arbetet, på ett mycket bestämt men lugnt och inte kränkande sätt samt ordna så att medlemmen om möjligt kommer hem på ett betryggande sätt. Styrelsen ska snarast, gärna så tidigt som möjligt, utse lämplig person som ska kontakta och genomföra eller avtala tid för ett personligt samtal om drogmissbruket. Syftet är, förutom att initiera tidiga åtgärder, att informera om de regler som gäller och vad som händer vid fortsatt missbruk.

Var beredd på undanflykter, ilska och förnekande! Men ge inte upp!

Dokumentera

Drogförseelser ska dokumenteras av säkerhetsansvarig. Dokumentation av händelseförlopp och vidtagna åtgärder har väsentlig betydelse i arbetet med att rehabilitera och utveckla medlemmar med missbruksproblem. Dokumentationen sparas tre år efter tidpunkten för den sista noteringen.

Formella regler

Personal som ska arbeta aktivt med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten inom föreningen ska underteckna ett avtal (bilaga 011.001) där vederbörande förbinder sig att inte använda alkohol och droger eller mediciner som påverkar trafiksäkerheten i anslutning till- och under sin tjänsteutövning hos FSVJ. Personal skall även intyga att preparat som klassas som narkotika ej brukas över huvud taget.

Genom att underteckna avtalet godkänner personen att drogtest får genomföras när beslut om detta tas av styrelseledamot, säkerhetsansvarig, systemrevisor eller annan person som styrelsen delegerat uppdraget till. Dessa drogtester ska genomföras så snart misstanke om drogmissbruk uppkommer men också slumpmässigt under året.

Styrelsen ska se till att de personer som har att utföra drogtester också har tillräcklig kompetens för att genomföra dessa på ett korrekt sätt, såväl tekniskt som etiskt. Vid bruk av läkemedel som kan påverka reaktionsförmågan eller vakenheten, ska läkare rådfrågas innan tjänstgöring.

Som kamrat har du också ansvar

Alla aktiva medlemmar har ett moraliskt ansvar för att hjälpa och stödja en kamrat som missbrukar droger. Om någon påträffas påverkad på arbetsplatsen är det viktigt att styrelsen eller ansvarig funktionär underrättas. Att tiga av lojalitet hjälper inte missbrukaren.

Bry dig om – även om det uppfattas som att du lägger dig i något som du inte har att göra med. Visa att du märker att han/hon finns där och behöver hjälp. Det bästa sättet att hjälpa en missbrukare är att visa att han/hon behövs. Ställ krav på att din kamrat ska göra sin del av gruppens arbete. Ljug inte för att skydda missbrukaren – det hjälper bara honom/henne att fortsätta sitt missbruk ostört.

Bry dig om – ställ krav. Tala med din arbetskamrat – inte om.

Sprid kunskap om drogpolicyn

Varje aktiv medlem i FSVJ ska känna till innehållet i drogpolicyn. Kunskapen ska genom aktiv informationsinsats ges till alla nya aktiva medlemmar. Drogpolicyn ska också finnas publicerad på föreningens hemsida.

Bry dig om – även om det uppfattas som att du lägger dig i något som du inte har att göra med.

Rolf SvenssonSäkerhetschef