Föreningens stadgar

§ 1 Namn, ändamål och säte
Föreningens namn är Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg, nedan kallad FSVJ.
FSVJ är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg förkortas FSVJ och benämns Sörmlands Veteranjärnväg i dagligt tal

FSVJs huvudändamål är att bevara och renovera samt såväl stationärt som i trafik visa och bruka historiskt och allmänkulturellt intressant järnvägsmateriel företrädesvis med anknytning till Södermanland och kringliggande intressesfär. All sådan materiel i föreningens vård skall vara förtecknad och klassificerad i en fastställd bevarandeplan.

FSVJ ska driva Oxelösunds Järnvägsmuseum i Oxelösund.

Föreningen skall även allmänt stödja och söka utveckla järnvägsintresset och samarbetet mellan alla i liknande anda verkande intressenter med direkt eller indirekt järnvägsanknytning.

FSVJ ska även att aktivt främja samarbetet med likasinnade föreningar, organisationer och statliga museer som verkar inom detta fält.

FSVJ äger rätt att på årsmöte besluta om ytterligare aktiviteter och platser för verksamheten i syfte att främja Föreningens mål och utveckla verksamheten.

Styrelsen har sitt säte i Oxelösund, Oxelösunds kommun.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap kan beviljas fysisk person. Medlemskap sökes genom att på av styrelsen föreskrivet sätt inbetala medlemsavgift. Styrelsen skall granska att inga hinder synes föreligga för medlemskap, om så skulle vara fallet kan styrelsen avslå medlemskap.

Medlemskapsansökan från tidigare utesluten medlem skall prövas av stämma. Rösträtt och valbarhet erhålles, då hinder icke uppdagats, en månad efter det att medlemsavgift kommit föreningen tillhanda. Äkta make/maka, sambo eller barn till fullbetalande medlem kan, mot en lägre avgift anslutas till ett gemensamt familjemedlemskap. Aktuellt medlemsregister skall föras och minst en gång per år distribueras till samtliga medlemmar.

Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning.

Stämma kan till hedersmedlem utnämna medlem som under lång tid varit föreningen till stort gagn. Hedersmedlemskap är personligt, livslångt och avgiftsbefriat

§ 3 Medlems rättigheter och ansvar
Medlemskap berättigar till aktivt deltagande i alla de delar av föreningens verksamhet för vilka med¬lemmen har de färdigheter och behörigheter som krävs samt till passivt deltagande i alla för alla med¬lemmar respektive allmänhet annonserade arrangemang, samt att få information från föreningen. Medlem ansvarar i första hand själv för sin egen säkerhet och vuxna medlemmar ansvarar helt för av dem medförda minderåriga vid allt deltagande i verksamheten. Rösträtt tillkommer varje hedersmedlem och fullbetalande medlem. Valbarhet tillkommer varje myndig heders- och fullbetalande medlem.

§ 4 Medlemsavgift
Årsmöte skall fastställa medlemsavgifterna för närmast följande verksamhetsår.
Medlemsavgift skall vara föreningen tillhanda senast under mars månad det år avgiften avser.

§ 5 Medlemskaps upphörande
Medlem som inte förnyat medlemskapet i föreskriven tid ska anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som önskar lämna föreningen snabbare än på ovan nämnt sätt, skall skriftligen underrätta styrelse eller medlemsregister. Medlemskap ska i sådant fall upphöra den dag skrivelse kommit föreningen tillhanda, såvida inte med¬lemmen har begärt utträde från annat datum.

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller som på annat sätt motarbetar eller uppträder på sätt som strider mot föreningens intressen och policyer kan uteslutas ur föreningen. Medlem kan endast uteslutas ur föreningen genom beslut av stämma med minst 9/10 majoritet av av¬givna röster. Erlagda avgifter återbetalas ej i något av här nämnda fall.

§ 6 Föreningsstämmor
Ordinarie föreningsstämma, även kallat Årsmöte, ska hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före maj månads utgång.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen beslutat.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade.

Föreningsstämma kan vid särskilda skäl hållas digitalt.

På ordinarie föreningsstämmas dagordning ska förekomma:
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
14. Val av ordförande
15. Val av kassör
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisorer och revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
20. Avslutande

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 20 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtt har endast den medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än två (2) medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

Ombud och biträde får endast vara:
• annan medlem
• medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo
• föräldrar
• syskon
• barn
• annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.
• god man

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare.

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman. Kallelse skickas digitalt om inte medlem specifikt önskar kallelse genom utdelning.

§ 7 Röstning
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmans ordförande biträder. Blankröst är inte en avgiven röst.

Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval ska dock sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad.

För vissa beslut krävs särskild majoritet.

§ 8 Jäv
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om:
1. talan mot sig själv
2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen
3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens

§ 9 Över- och underskott
Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning.

§ 10 Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt arvode.

§ 11 Stämmans protokoll
Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande därtill utsett. I fråga om protokollets innehåll gäller:
1. att röstlängden ska tas in i eller biläggas protokollet
2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet
3. att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet
Protokollet ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt.

§ 12 Styrelsen
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för två år. Suppleanter väljs på ett år i taget. Val ska ske så att halva styrelsen väljs vartannat år. Till styrelseledamot och suppleant kan endast medlem väljas.

Ordförande och kassör skall väljas av årsmöte växelvis vartannat år.

Om ledamot avgår i förtid inträder suppleant i dess ställe till nästkommande årsmöte då fyllnadsval genomförs.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och andra funktionärer om inte föreningsstämma beslutat annorlunda.

Bland annat åligger det styrelsen:
• att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
• att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
• att senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen
• att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig
• att föra medlemsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen
• Ansvara för föreningens trafikverksamhet i form av säkerhetsstyrningssystem samt behörigheter och avtal för att bedriva trafik med järnvägsfordon.

Styrelsen skall hålla minst 4 styrelsemöten årligen, vid behov oftare. Styrelsen kan även vid akuta frågor fatta beslut per capsulam via telefon, brev eller e-post eller på annat sätt som styrelsen finner lämplig.

Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper och utskott med beslutanderätt. Detta regleras årligen i en besluts- och delegationsordning

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter och revisorer.

§ 13 Beslutsförhet och röstning
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat bestämts av föreningsstämma eller framgår av arbetsordning (beslutad av styrelsen).

Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens verksamhet alltid fattas av föreningsstämma.

§ 14 Firmateckning
Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande och kassör var för sig. Styrelsen kan bevilja ledamot teckningsrätt för speciellt uppdrag enligt beslut på styrelsemöte.

§ 15 Utdrag ur medlemsförteckning
Medlem har rätt att på begäran få utdrag ur medlemsförteckningen avseende sitt medlemskap.

§ 16 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 17 Revisorer
Föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara auktoriserade eller godkända.

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.

§ 18 Trafikverksamhet och säkerhetstjänst
Föreningens trafikverksamhet och säkerhetstjänst regleras i av styrelsen upprättade och av Transport¬styrelsen godkända föreskrifter. Anvisningar och befogenheter för internkontrollen av regler och utbildningar ska regleras i en av styrelsen utfärdad föreskrift. Alla för tillfället gällande lagar och regler skall följas av föreningen.

§ 19 Föreningens ansvarighet och försäkringsskydd
Föreningen skall ha alla de försäkringar som i förhållande till verksamhetens omfattning vid varje tid är rimligt.

§ 20 Egendom, affärsmässighet och etik
All föreningens egendom och tillgångar är för medlemmarna gemensamma och får ej nyttjas för enskild medlems eller annans personliga bruk eller vinning. Alla föreningens affärsuppgörelser skall grundas på affärsmässighet och etik. Vid anskaffande eller avyttrande av historiskt intressant materiel skall även museala och historiska aspekter påverka avgörandena.

Avyttrande till medlem av materiel ur föreningens samlingar skall godkännas av revisorerna.

För avyttrande av materiel förtecknat som mycket viktigt för verksamheten i föreningens bevarandeplan krävs beslut av stämma med minst 2/3 majoritet av avgivna röster

§ 21 Ändring av stadgar
Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade på årsstämman är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattats av två på varandra följande föreningsstämmor och minst hälften av de röstande på första stämman gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar av de röstande på den andra stämman.

§ 22 Upplösning
Vid upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar och skulder så långt möjligt regleras. Därefter skall eventuell återstående materiel och eventuellt resterande ekonomiskt överskott överföras tillämpliga nya ägare.
Kan detta inte verkställas genom föreningens egna resterande funktionärers eller andra medlemmars försorg, skall i första hand Sveriges Järnvägsmuseum och den ideella järnvägsrörelsens egna branschorganisationer anlitas.

Sveriges Järnvägsmuseum har härvid första urvalsrätt att överta materiel att tillföra sina egna sam¬lingar, medan ekonomiskt överskott skall fördelas inom den ideella järnvägsrörelsen. Endast i sista hand får rent kommersiell försäljning av materiel tillgripas och även i sådant fall skall uppkommande ekonomiskt överskott fördelas enligt ovan

Ovanstående stadgar antogs 2010-04-06
Stadgarna har reviderats och antagits den 23 april 2022

Här kan du ladda ner stadgarna som pdf.