Vår värdegrund

Sörmlands Veteranjärnvägs verksamhet bedrivs inom fyra intresseområden Verksamheten styrs av stadgar, föreskrifter, avtal och medlemmarnas engagemang.
De fyra områdena är uppdelade i tre verksamhetsområden- trafik, fordon och underhåll samt museiverksamheten samt ett område som berör den juridiska delen av att bedriva järnvägstrafik.
Organisationen ska vara lättförståelig och främja medlemmarnas olika intressesfärer och möjliggöra nyrekrytering av medlemmar inom olika verksamhetsområden. För att vara medlem eller aktiv inom föreningen ska inte kravet vara att man har kunskap inom järnvägen och dess historia, men intresset av järnvägshistoria, tåg och att arbeta för de delar som ryms inom en veteranjärnväg ska vara det övergripande.
Föreningen ska främja intresset av järnvägshistoria i olika former och genom att utveckla verksamheten öka intresset för järnvägshistorian.
Syftet är att verksamheten ska ge en trivsam och meningsfylld fritidssysselsättning för medlemmarna. Det skall vara intressant och givande att vara medlem och där var och en efter sina egna förutsättningar kan vara med och bidra eller ta del verksamheten. Oavsett om man är aktiv eller stödjande medlem ska man uppleva det positivt att vara engagerad.
Föreningen ska erbjuda möjligheter att utbilda sig och utvecklas. Alla skall känna att det är motiverat och lärorikt att vara medlem i föreningen, men samtidigt veta att verksamheten ställer krav på samarbetsförmåga och ansvarstagande.
Sörmlands Veteranjärnväg ska arbeta för att främja medlemmarnas intresse genom följande organisationsstruktur:
  • Arrangemang och resor
  • Fordon och Trafiksäkerhet
  • Museum
  • Byggnader, verkstad och fastighetsskötsel
FSVJs verksamhet ska, baserat på en god kamratskap, vara det självklara och drogfria alternativet för alla som vill delta och utveckla sig i de aktiviteter FSVJ erbjuder.
FSVJs ambition är i enlighet med föreningens stadgar att alla oavsett  ras, hudfärg, kön, etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning ska ges möjlighet att delta i verksamheten på ett tryggt sätt utifrån sin egen kunskapsnivå och utvecklas i sin egen takt.
FSVJ har en nolltolerans mot användning av alkohol och droger i verksamheten och speciellt före och under trafikarrangemang.
FSVJ har en nolltolerans mot all användning av narkotiska preparat över huvud taget och tillåter inte att medlemmar brukar narkotika utanför föreningens aktiviteter.
FSVJ kräver att deltagare i FSVJs verksamhet måste skriva på och följa föreningens alkohol- och drogpolicy för att alla ska känna en trygghet i att arbetet sker säkert.
Sörmlands Veteranjärnväg präglas av:
  • Allas rätt att få vara med
  • En jämställd och demokratisk verksamhet.
  • Integration.
  • Nolltolerans gällande alkohol och droger
  • Nolltolerans gällande trakasserier och diskriminering.
  • En sund ekonomi.

FSVJ bygger på en god kamratskap och ska vara det självklara och drogfria alternativet för alla som vill delta och utveckla sig i de aktiviteter FSVJ erbjuder.

Kai TamminenOrdförande