Lokstallet

I Oxelösunds lokstall har vi vår verkstad där vi underhåller och restaurerar våra lok.

I lokstallet står även våra ellok och växellok när de inte används. Här kan du därför på nära håll beskåda det  stora malmtågsloket Ma 408, Hg2 loket 755, som byggdes som SDJ 503 samt våra diesellokomotorer.

Redan 1862 hölls de första mötena för planerandet av en järnväg mellan Oxelösund och Kvicksund. Planerna drog ut på tiden och 1869 fattades ett beslut om en alternativ dragning av järnvägen från Oxelösund till Flen. Den 6 september 1872 togs tillslut ett beslut om bolagsordningen för järnvägsbolaget Oxelösund – Flen – Westmanlands Järnvägar – OFWJ och arbetet med att ansluta Oxelösund med järnväg hade påbörjats.  Den 11 mars 1873 kom så den stora dagen, då Oxelösund – Flen – Västmanlands järnvägsaktiebolag bildades och den 1 mars 1876 rapporterades det att skenor var utlagda hela vägen till Oxelösund. Dock det dröjde till den 1 januari 1877 innan järnvägen officiellt var öppnad.

Den högtidliga invigningen av järnvägen gick av stapeln söndagen den 2:a september 1877, då Kungen och Kronprinsen anlände till Oxelösund och Kungen förklarade hamnarbetena invigda. I det stora projektet med järnväg ingick att iordningställa Oxelösunds Hamn.
Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösund, TGO, bildades 1896 och år 1900 tog de över hela förvaltningen för ÖKJ (Örebro – Köping) , FLJ  (Frövi – Ludvika) och OFWJ (Oxelösund – Flen – Westmanland). Från 1 januari 1931 sammanslogs alla banorna till ett enda järnvägsbolag och TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösunds Järnvägar hade bildats.

Lokstallen i Oxelösund

I samband med att bygget av järnvägen till Oxelösund påbörjades år 1876 byggdes även det första lokstallet upp . Det var ett 4 portars lokstall inklusive en 12 meters vändskiva. År 1894 byggdes lokstallet ut med 15 meter. Järnvägen  i Oxelösund expanderade och nyare och moderna lok tillverkades, vilket gjorde att det gamla lokstallet snart var för litet. Redan år 1900 påbörjades bygget av det nuvarande rundlokstallet, en klassisk  tegelbyggnad med 8 portar som stod färdigt år 1903. Lokstallet byggdes sedan ut i omgångar med först 2 platser och sedan den sista gången år 1938 med ytterligare 2 stallplatser till totalt 12 stallplatser. Vid denna tidpunkt hade man även bytt ut vändskivan i två omgångar, först till 15 meter och sedan till den nuvarande 18 meter långa
vändskivan.

OFWJ Lok framför det första lokstallet (Bildarkivet Oxd, Bild ID: 003547)
OFWJ Lok framför det första lokstallet (Bildarkivet Oxd, Bild ID: 003547)

 

Manskapsutrymmen byggs

Vid den sista påbyggnaden år 1938 byggde man även en övervåning med manskapsutrymmen vid lokstallet. Fyra rum byggdes där två avsattes till lokputsare och två till lokpersonal. Hierarkin vid den här tidpunkten var stark och varsina ingångar till övervåningen fanns. Lokputsarna tog sig via en spiraltrappa från stallplats ett till sin del medan lokförarna hade en egen hall, med trappa upp till sin del. Utanför fanns även två toaletter, en på övervåningen och en på undervåningen. På ritningen till bygget kan man tydligt ske skillnaden då sängar finns i lokpersonalens dagrum, men inte i putsarnas. Lokstallet värmdes från början genom vedeldning. I omgångar har man sedan bytt ut värmepannorna. 1938 började man elda med koks och 1953 övergick man till oljeeldning. I samband med detta byggdes en av värmepannorna om till sopeldning.

Nedläggningar i olika former

Under mitten av 1980 talet lades persontrafiken från Oxelösund ned och kvar fanns endast godstrafik.  Den 19 april 1990 lades även malmtrafiken från gruvorna i Grängesberg ned och det sista malmtåget anlände till Oxelösund. Sedan 80-talet har inte behovet av manskapsutrymmen funnits inom TGOJ, vilket gjort att de länge stått tomma, värme och vatten kopplades ur och färgen började flagna på både väggar och tak. Men, lokalerna skulle komma till användning igen!

En museijärnväg i Oxelösund?

Fem eldsjälar i de östra delarna av Södermanland lärde känna varandra under 2009 och tankarna på en museijärnväg vaknade till liv. Det gamla lokstallet, som fortfarande delvis användes för järnvägsändamål, stod där som ett monument över en svunnen storhetstid för Oxelösunds järnvägar. Fanns det en möjlighet att Oxelösund skulle kunna bedriva trafik med veterantåg?
Under 2009 fanns det planer på museal verksamhet i lokstallet. De fem eldsjälarna anslöt sig till en grupp med tankar om verksamhet i Katrineholm för att se vad som kunde göras i Oxelösund. I och med det kunde arbetet med att rusta upp manskapsutrymmena starta.  Under 2010 beslutade de fem lokala entusiasterna att bilda en förening på allvar och inledde diskussioner med Oxelösunds kommun och olika museijärnvägsföreningar runt om i Sverige. Allt föll väl ut och i september 2010 anlände ett tåg från Göteborg med fordon, som stationerades i Oxelösund. Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg – FSVJ hade bildats och lokstallet i Oxelösund fick återigen ett ånglok som hyresgäst.

Järnvägsmiljön putsas upp

Under 2010 ägnades mycket tid till att försköna området i och kring lokstallet, som under många år levde en tynande tillvaro där träd och sly tagit över mer och mer. Ett flertal dagar och mantimmar har ägnats åt att röja bort sly och träd och åter öppna upp vägen till lokstallet och den närliggande miljön. På insidan har manskapsutrymmena renoverats, så att det där i dag finns ett kök, ett kontor, en matsal och ett omklädningsrum. I lokstallets platser 5 – 10 huserar nu FSVJ och har inrett en verkstad där underhåll och reparationer sker på ånglok, diesellok och personvagnar.

Historik kring lokstallet i Oxelösund

1875 Ett lokstall för 2 portar inklusive 12 meters vändskiva finns
1894 Förlängs lokstallet med 15 meter
1900 Börjar ett nytt rundstall för 8 lok att byggas
1903 Det nya lokstallet är färdigt
1905 Rivs det gamla stallet
1919 Byggs ett provisoriskt lokstall av trä för bensinlok och 15 meters vändskivan i Storå flyttas till Oxelösund
1920 Det nya lokstallet byggs
1929 Lokstallet får 2 nya stallplatser
1936 Vändskivan utanför lokstallet byts ut till en 18 meters
1938 Ytterligare 2 stallplatser byggs samt manskapsutrymmen på övervåningen
2010 Ett kök finns återigen i Manskapsutrymmena

Lokstallet värmdes från början genom vedeldning. I omgångar har man sedan bytt ut värmepannorna.
1938 började man elda med koks och 1953 övergick man till oljeeldning. I samband med detta byggdes en av värmepannorna om till sopeldning. Idag är det fjärrvärme i hela lokstallet.