Skip to main content

(Aprilskämt 2022)

När Sörmlands Veteranjärnväg, i sitt arbete med att bevara den lokala järnvägshistorien i Oxelösund, sökt efter information hittade man ett dokument från dåvarande Järnvägsstyrelsen och Oxelösunds municipalsamhälle.

Dokumentet OX-G58-001, som är ett bindande avtal för en kraftig utbyggnad av järnvägsnätet i Oxelösund beskriver i detalj hur detta arbeta ska genomföras och finansieras.

Bland annat kan läsas att:

Det var herrar Lagergren och Rolfsman, som med hjälp av en jätteritning i formatet 3×3 meter demonstrerade hur den blivande anläggningen kommer att te sig i stora drag. Ritningen framgår av bifogat foto. Om man på bilden, efter malmens väg, närmar sig Oxelösund finner man före Oxelösunds station en ny spårförbindelse, som i en vid båge mot norr går över Frösängsgärde fram till stålverk och valsverk. Oxelösunds järnvägsstation är planerad att byggas ut till en modern bangård med tågbildnings- och rangerspår. Som delvis kanske  framgår av bilden, ska man bygga ett helt nytt stationshus, som blir beläget nordväst om det nuvarande. Den nya stationsbyggnaden kommer att enligt planerna  inrymma även busstation och godsmagasin. Stationsbangården är avsedd för rangering av andra tåg än malm- och tomvagnståg. Där kommer således att samlas vagnar inte bara  från järnverket och  hamnen.

 I beslutsunderlaget beskrivs att avtalet gäller för alla framtid och skall vara genomfört senast år 2022-04-01 i samarbete med det järnvägsbolag som förvaltar TGOJs maskinpark i Oxelösund.

  • Det här var något helt nytt för oss, säger Kai Tamminen, som utrett frågan om dokumentets giltighet. För att kontrollera giltigheten har vi kontaktat ett flertal jurister inom stat och kommun.

Överadvokat B Angård på riksrevisionen  har arbetat med ärendet och fastslår att dokumentet är gällande och omedelbart måste verkställas.

  • I enlighet med dokumentet OX-G58-001 fastslår överdomstolen att FSVJ i Oxelösund skall erhålla en ny bangård, stationsbyggnad och förvaltningsrätten över den nya bangårdsutbyggnaden i Oxelösund. FSVJ skall stå utan kostnadsförbindelser då det enligt avtalet är nuvarande Oxelösunds kommun och Trafikverket, som skall bekosta utbyggnaden. Ett vite om 500 000 kronor skall annars utbetalas till gällande järnvägsbolag uppräknat enligt index, vilket år 2022 innebär 6 657 216, 49 kr. Säger Advokat B Angård.

I kontakt med Oxelösunds kommuns infrajurist P Enning och Trafikverkets förhandlare S Edel, så inser alla att denna utbyggnad inte står i proportion till FSVJs behov i nutid och att något vite inte ska betalas ut.

Dokumentet får biläggas till de historiska handlingar, som inte existerar, och FSVJ fortsätter med de redan beslutade planer som upprättats inom föreningen.